در این دسته بندی اخبار مربوط به تشکل ها قرار می گیرد.