در این دسته بندی رویدادهای علمی و آموزشی اطلاع رسانی می گیرد.