در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به تولید ملی قرار می گیرد.