در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به کسب و کار منعکس می گردد.