در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به تجارت و بورس منعکس می گردد.