در این دسته محتوای همایش ها و کنفرانس ها، جشنواره ها، رویدادهای علمی آموزشی و نمایشگاه ها قرار می گیرد.