در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به حوزه خودرو منعکس می گردد.