در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های پیرامون اقتصاد منعکس می گردد.