در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های پیرامون تسهیلات تولید منعکس می گردد.