در این دسته بندی اخبار مربوط به علم و فناوری قرار می گیرد.