در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به بانک و بیمه منعکس می گردد.