در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های پیرامون سرمایه گذاری و تامین مالی منعکس می گردد.