در این دسته بندی اخبار و مصاحبه های مربوط به مجمع کارآفرینان ایران منعکس می گردد.